اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان http://lenjani.mihanblog.com 2018-12-11T04:54:02+01:00 text/html 2018-12-08T07:48:53+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی در دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای ولایت زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2956 <div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،جهت ارتقا ء بصیرت دینی ورفع شبهات &nbsp;دینی دا نش آموزان بنا به نیاز آنها ،گفتمان دینی به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و دعوت متخصص مباحث دینی ،استاد محمد کاظمی در دبیرستان دخترانه صدرای ولایت دوره دوم زرین شهر بر گزارشد حجت الاسلام کاظمی ضمن مشاوره دینی با دانش آموزان در پایان جلسه به سئوالات معارف جویان پاسخ دادند .</span></b></div> <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pyte_dsc_3344.jpg" alt=""><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rfzi_dsc_3342.jpg" alt=""> </div> text/html 2018-12-08T07:20:24+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی دردبیرستان دخترانه حضرت فاطمه(س) زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2955 <div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،گفتمان دینی در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) زرین شهر با موضوعات مورد نیا ز دانش آموزان این مدرسه در پی سلسله مباحث دینی گذشته با حضور متخصص دینی ،استاد محمد کاظمی انجام ،ودر پایان جلسه به سئوالات دانش آموزا ن پاسخ دادند.</span></b></div> <div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ugs7_dsc_3338.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x6i3_dsc_3341.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cldr_dsc_3343.jpg" alt=""> text/html 2018-12-08T04:17:07+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان بازدیدنماینده سازمان دارالقرآن الکریم از مراکز قرآنی سهرستان لنجان http://lenjani.mihanblog.com/post/2953 <div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،نما ینده سازمان دارالقرآن کشور همراه با کارشناس قرآنی استان اصفهان ازمراکز قرآنی شهرستان لنجان بازدید نمودند،نما ینده قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ضمن همراهی بازرسان</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> ،آنها رادر جریان فعالیتهای مراکز قرآنی و استعدادهای</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> فعال شهرستان قرار داده و نیازهای پشتیبانی زمینه های قرآنی شهرستان را به امید رسیدگی وتوجه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> مسئولین کشوری تشریح نمودند.</span></b></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3o2x_dsc_3373.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e022_dsc_3376.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cx8v_dsc_3369.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1ftq_dsc_3371.jpg" alt=""> text/html 2018-12-06T08:01:42+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان با موضوع آموزش خانواده در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2952 <div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان و همکاری مدارس صدرای ولایت زرین شهر و گروه فرهنگی نسل نسیم ،گفتمان دینی با حضور حجت الاسلام کاظمی متخصص مباحث دینی ،برای والدین دانش آموزان برگزار شد . حجت الاسلام کاظمی به تنش های روانی در دوران نوجوانی و جوانی پرداخت و راه کارهایی د راین خصوص بیان نمود و در پایان به سئوالات اولیا پاسخ داده شد .</span></b></div> <div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2g26_dsc_3330.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o2v4_dsc_3348.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fj5t_dsc_3359.jpg" alt=""> text/html 2018-12-06T06:53:57+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی با موضوع جذب به نمازدر زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2951 <div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان گفتمان دینی با حضور استاد محمد کاظمی</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> متخصص مباحث دینی در مصلی حضرت ولی عصر (عج) زرین شهر با دعوت از ائمه جما عات و مربیا ن پرورشی مدارس </span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">زرین شهر </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بر گزار شد. حجت الاسلام کاظمی با تشریح زیبای آیه شریفه رب اشرح لی صدری ... در سوره مبارکه طه چهار صفت : سوز،سعه صدر ،سلیقه وسواد را برشمرد وگفت :با داشتن این چهار صفت کا رها به نحو احسن پیش می رود . در ادامه راه کارهای جذب نوجوانان و جوانان به نماز و ایجاد خلاقیت در این خصوص در مدارس بررسی و بیان شد .</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Davat&quot;"><o:p></o:p></span></b></p></div> <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6lc_dsc_3328.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/04gs_dsc_3330.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0182_dsc_3333.jpg" alt=""> text/html 2018-12-03T09:51:54+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2950 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/li2k_e.jpg" alt=""> text/html 2018-12-03T04:34:38+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری آموزش خانواده در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2949 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9dlw_image_2018_12_3-8_2_13_746_eol.jpg" alt=""> text/html 2018-11-29T07:34:03+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی با موضوع رسانه و فضای مجازی در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2943 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،</span></b><b style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گفتمان دینی با موضوع رسانه و فضای مجازی در گروه فرهنگی نسل نسیم زرین شهر ویژه دانش آموزان پسر برگزار شد.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آقای مهرانی متخصص حوزه رسانه استاد این گفتمان دینی بود و با اشاره به خاصیت های رسانه و فضای مجازی و اینکه نزدیک ها دور و دورها نزدیک میشود و ارتباط با دورترین نقاط جهان به راحتی برقرار می‌شود مطالبی بیان نمود.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وی در ادامه به امنیت بالای پیام رسانهای داخلی در مقایسه با پیام رسانهای خارجی اشاره کرد و گفت حدود 700 پیام رسان داخلی داریم که حدود ده نمونه آن شناخته شده برای عموم است، و به این سوال یکی از دانش آموزان که گفت چرا اینقدر پیام رسان های داخلی کند هستند اینگونه پاسخ داد که پیام رسان های داخلی همانند طفل نوپایی هستند که نیاز به حمایت دارد و نمونه خارجی آن نیز بعد از سال ها فعالیت و طی کردن فراز و نشیب های بسیاربه این نقطه رسیده است .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">استاد مهرانی به این نکته اشاره کرد که عالم مجازی نیز در محضر خداست پس باید حواسمان به فعالیت های در این فضا باشد. وی افزود اطلاعات و عکس های خصوصی خود را روی گوشی همراه و هر وسیله ای که به اینترنت متصل می‌شود ذخیره نکنیم چون با اولین اتصال به اینترنت امکان سرقت این اطلاعات از طریق بد افزارها وجود دارد.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در آخر نیز دانش آموزان سوالات خود را از استاد پرسیدند و آقای مهرانی به تمامی آن ها پاسخ داد.<o:p></o:p></span></b></p><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/h9qg_dsc_3159.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qhuj_dsc_3163.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></b></p> </div> text/html 2018-11-29T07:30:58+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان هیچ کدام از اطلاعات ما در این فضای مجازی پاک نخواهد شد http://lenjani.mihanblog.com/post/2948 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، برگزاری گفتمان دینی با موضوع شبکه های اجتماعی برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای ولایت با استقبال بالا روبروشد. این گفتمان به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان از سلسله گفتمان های ویژه آذر ماه مدارس برگزار شد . آقای ابراهیم مهرانی &nbsp;متخصص &nbsp;حوزه رسانه استاد این گفتمان بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">استاد مهرانی در آغاز جلسه به &nbsp;این نکته اشاره کرد که شبکه های اجتماعی نیز یک نوع رسانه هستند و رسانه نیاز به یک نوع علم و دانش دارند به نام سواد رسانه ای ،که در بیش از 100 کشور دنیا در حال تدریس است . وی همچنین به این نکته اشاره کرد که قدم اول در رابطه با صحبت کردن در رابطه با شبکه های اجتماعی شناخت بستر ارتباطی آن یعنی اینترنت است .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که فضای مجازی ترجمه اشتباه &nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">virtual space</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span> است و باید به این صورت ترجمه می شد: فضای واقعی ناملموس . این فضا چهار خصلت دارد 1- بی مکانی به این معنی که مکان در این فضا معنی ندارد و در هرجایی می توان ارتباط برقرار کرد. 2- بی زمانی یعنی در هر ساعت از شبانه روز قابلیت فعالیت در این فضا هست . 3- بی جسمی یا بی هویتی به این معنی که هرکسی می تواند هر اسم یا جنسیتی برای خود&nbsp; در نظر بگیرد . 4- نافراموشی یعنی هیچ کدام از اطلاعات ما در این فضا پاک نخواهد شد و در</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span> NSA</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">(آژانس امنیت ملی آمریکا) ذخیره خواهد شد.<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مهرانی افزود که این فضا هم فرصت دارد هم تهدید . &nbsp;یاد بگیریم &nbsp;فرصتهای ایجاد شده در این فضا را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم و تا آنجایی که می شود از تهدیدات آن دوری کنیم .<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j0z5_jamiat.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2018-11-28T04:08:38+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان حجت الاسلام نیمارانی : امروز نگاه همه جانبه دنیا به شیعه است. http://lenjani.mihanblog.com/post/2946 <b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،حضور حجت الاسلام نی مارانی متخصص مباحث دینی اعزامی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان در دبیرستان پسرانه دوره دوم صدرای ولایت زرین شهر ،گرمی مضاعف به جشن میلاد دانش آموزی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> پیامبر اکرم (ص)و امام صادق (ع) این معارف جویان ولایتمدار بخشید. حجت الاسلام نی مارانی ضمن شاد باش به دانش آموزان ومعلمین آنها در خصوص نگاه همه جانبه دنیا به شیعه و رسالت حساس &nbsp;در زمان کنونی گفت:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> اگر خوب در بحث شهدا بنگریم ،می بینیم</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> که فقط شهادت نیست که شهدا را جاودان کرد بلکه هدف والا وخلوص نیت آنها در زمینه های مختلف و معرفت الهی آنان بود که باعث شد جاودان بمانند. در پایان این گفتمان دینی به سئوالات معارف جویان پاسخ داده شد .</span></b><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vbz9_dsc_3191.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/byya_dsc_3194.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rnly_dsc_3195.jpg" alt=""> </div> text/html 2018-11-28T03:30:18+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری گفتمان دینی در دبیرستان سپیده کاشانی زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2945 <b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان، گفتمان دینی با موضوع قدر شناسی وقدر دانی نعمتهای خدادادی، حجاب،عبادت وراه مستقیم ،راه کج وعاقبت آن از کلام متخصص دینی اعزامی به دبیرستان دخترانه سپیده کاشانی زرین شهر برگزار شد .حجت الاسلام نی مارانی گفت: نهایت راه کج پشیمانی است واین ناشی از عدم معرفت نعمتهای خدادادی به ما می باشد . خدا انسان را آفرید تا راه معرفت الهی را که همان کمال انسان است ،طی نماید که عبادت خداوند اول شکر گزاری واین راه مستقیم است. در پایان به سئوالات و شبهات دانش آموزان پاسخ داده شد .</span></b><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ltkg_dsc_3184.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5pq5_dsc_3191.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zl9i_dsc_3192.jpg" alt=""> </div> text/html 2018-11-27T10:36:48+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان حجت الاسلام نی مارانی:خلق وخوی ستوده شده پیامبر ما الگوی اخلاقی ما در زندگی است . http://lenjani.mihanblog.com/post/2944 &nbsp;&nbsp;<b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش اداره تبلیغات اسلامی لنجان ، گفتمان دینی با موضوع خلق و خوی پیامبر (ص) در دبیرستان سپیده کاشانی زرین شهر برگزار شد . رفتار و خلق وخوی حسنه ستوده شده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در قرآن مجید باید الگوی اخلاقی زندگی ما در خانه وجامعه باشد .حجت الاسلام نی مارانی متخصص کلام وعقاید در گفتمان دینی سوم آذر ماه 97 در جمع اولیای دانش آموزان همراه با پرسش وپاسخ در زمینه آموزش خانواده بیان نمودند .&nbsp;</span></b><div><font face="2 Davat"><span style="font-size: 18.6667px;"><b><br></b></span></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Davat&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ixl4_dsc_3188.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s58_dsc_3187.jpg" alt=""> </div> text/html 2018-11-26T09:04:44+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در زرین شهر http://lenjani.mihanblog.com/post/2938 <b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان همزمان با سالروز میلاد سراسر نور پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) وششمین ستاره درخشان آسمان ولایت و امامت &nbsp;حضرت امام صادق آل محمد (ع) ،جشن پر شوری با حضور گرم</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> مردم ،دانش آموزان ومعلمین مدارس صدرای ولایت زرین شهر بر گزارشد . این محفل نورانی که با تلاوت ترتیل یک سوره از قرآن مجید آغاز شد ،با اجرای زیبای آقای صالحی ،اجرای گروه سرود ،مولودی ،سخنرانی جوان پسند حجت الاسلام کاظمی همرا با برگزاری مسابقه واهدا جوایز &nbsp;پایان یافت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/untz_dsc_3206.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/85xl_dsc_3207.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ysah_dsc_3213.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ip2m_dsc_3212.jpg" alt=""> </div> text/html 2018-11-22T05:54:57+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان هفته بسیج گرامی باد. http://lenjani.mihanblog.com/post/2947 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p9og__2_20141113_1932281081.jpg" alt=""> text/html 2018-11-19T05:39:37+01:00 lenjani.mihanblog.com اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان گروه فرهنگی نسل نسیم برگزار می نماید : http://lenjani.mihanblog.com/post/2937 <div><br></div><div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Davat&quot;">برای مشاهده فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Davat&quot;"><o:p></o:p></span></b></p></div><div><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8343202700/video_2018_11_19_9_3_13_53_0tV.mp4.html" target="" title=""></a></p><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8343202700/video_2018_11_19_9_3_13_53_0tV.mp4.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n8ti_111.jpg" alt=""></a></div></div>