اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان tag:http://lenjani.mihanblog.com 2018-12-10T01:13:29+01:00 mihanblog.com برگزاری گفتمان دینی در دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای ولایت زرین شهر 2018-12-08T07:48:53+01:00 2018-12-08T07:48:53+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2956 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،جهت ارتقا ء بصیرت دینی ورفع شبهات  دینی دا نش آموزان بنا به نیاز آنها ،گفتمان دینی به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و دعوت متخصص مباحث دینی ،استاد محمد کاظمی در دبیرستان دخترانه صدرای ولایت دوره دوم زرین شهر بر گزارشد حجت الاسلام کاظمی ضمن مشاوره دینی با دانش آموزان در پایان جلسه به سئوالات معارف جویان پاسخ دادند . به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،جهت ارتقا ء بصیرت دینی ورفع شبهات  دینی دا نش آموزان بنا به نیاز آنها ،گفتمان دینی به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و دعوت متخصص مباحث دینی ،استاد محمد کاظمی در دبیرستان دخترانه صدرای ولایت دوره دوم زرین شهر بر گزارشد حجت الاسلام کاظمی ضمن مشاوره دینی با دانش آموزان در پایان جلسه به سئوالات معارف جویان پاسخ دادند .

]]>
برگزاری گفتمان دینی دردبیرستان دخترانه حضرت فاطمه(س) زرین شهر 2018-12-08T07:20:24+01:00 2018-12-08T07:20:24+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2955 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،گفتمان دینی در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) زرین شهر با موضوعات مورد نیا ز دانش آموزان این مدرسه در پی سلسله مباحث دینی گذشته با حضور متخصص دینی ،استاد محمد کاظمی انجام ،ودر پایان جلسه به سئوالات دانش آموزا ن پاسخ دادند. به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،گفتمان دینی در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) زرین شهر با موضوعات مورد نیا ز دانش آموزان این مدرسه در پی سلسله مباحث دینی گذشته با حضور متخصص دینی ،استاد محمد کاظمی انجام ،ودر پایان جلسه به سئوالات دانش آموزا ن پاسخ دادند.


]]>
بازدیدنماینده سازمان دارالقرآن الکریم از مراکز قرآنی سهرستان لنجان 2018-12-08T04:17:07+01:00 2018-12-08T04:17:07+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2953 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،نما ینده سازمان دارالقرآن کشور همراه با کارشناس قرآنی استان اصفهان ازمراکز قرآنی شهرستان لنجان بازدید نمودند،نما ینده قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ضمن همراهی بازرسان  ،آنها رادر جریان فعالیتهای مراکز قرآنی و استعدادهای  فعال شهرستان قرار داده و نیازهای پشتیبانی زمینه های قرآنی شهرستان را به امید رسیدگی وتوجه  مسئولین کشوری تشریح نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،نما ینده سازمان دارالقرآن کشور همراه با کارشناس قرآنی استان اصفهان ازمراکز قرآنی شهرستان لنجان بازدید نمودند،نما ینده قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ضمن همراهی بازرسان  ،آنها رادر جریان فعالیتهای مراکز قرآنی و استعدادهای  فعال شهرستان قرار داده و نیازهای پشتیبانی زمینه های قرآنی شهرستان را به امید رسیدگی وتوجه  مسئولین کشوری تشریح نمودند.

]]>
برگزاری گفتمان با موضوع آموزش خانواده در زرین شهر 2018-12-06T08:01:42+01:00 2018-12-06T08:01:42+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2952 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان و همکاری مدارس صدرای ولایت زرین شهر و گروه فرهنگی نسل نسیم ،گفتمان دینی با حضور حجت الاسلام کاظمی متخصص مباحث دینی ،برای والدین دانش آموزان برگزار شد . حجت الاسلام کاظمی به تنش های روانی در دوران نوجوانی و جوانی پرداخت و راه کارهایی د راین خصوص بیان نمود و در پایان به سئوالات اولیا پاسخ داده شد . به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان و همکاری مدارس صدرای ولایت زرین شهر و گروه فرهنگی نسل نسیم ،گفتمان دینی با حضور حجت الاسلام کاظمی متخصص مباحث دینی ،برای والدین دانش آموزان برگزار شد . حجت الاسلام کاظمی به تنش های روانی در دوران نوجوانی و جوانی پرداخت و راه کارهایی د راین خصوص بیان نمود و در پایان به سئوالات اولیا پاسخ داده شد .


]]>
برگزاری گفتمان دینی با موضوع جذب به نمازدر زرین شهر 2018-12-06T06:53:57+01:00 2018-12-06T06:53:57+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2951 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان گفتمان دینی با حضور استاد محمد کاظمی  متخصص مباحث دینی در مصلی حضرت ولی عصر (عج) زرین شهر با دعوت از ائمه جما عات و مربیا ن پرورشی مدارس زرین شهر بر گزار شد. حجت الاسلام کاظمی با تشریح زیبای آیه شریفه رب اشرح لی صدری ... در سوره مبارکه طه چهار صفت : سوز،سعه صدر ،سلیقه وسواد را برشمرد وگفت :با داشتن این چهار صفت کا رها به نحو احسن پیش می رود . در ادامه راه کارهای جذب نوجوانان و جوانان به نماز و ایجاد خلاقیت در این خصوص در مدارس بر

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان گفتمان دینی با حضور استاد محمد کاظمی  متخصص مباحث دینی در مصلی حضرت ولی عصر (عج) زرین شهر با دعوت از ائمه جما عات و مربیا ن پرورشی مدارس زرین شهر بر گزار شد. حجت الاسلام کاظمی با تشریح زیبای آیه شریفه رب اشرح لی صدری ... در سوره مبارکه طه چهار صفت : سوز،سعه صدر ،سلیقه وسواد را برشمرد وگفت :با داشتن این چهار صفت کا رها به نحو احسن پیش می رود . در ادامه راه کارهای جذب نوجوانان و جوانان به نماز و ایجاد خلاقیت در این خصوص در مدارس بررسی و بیان شد .


]]>
برگزاری گفتمان دینی در زرین شهر 2018-12-03T09:51:54+01:00 2018-12-03T09:51:54+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2950 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ]]> برگزاری آموزش خانواده در زرین شهر 2018-12-03T04:34:38+01:00 2018-12-03T04:34:38+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2949 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ]]> برگزاری گفتمان دینی با موضوع رسانه و فضای مجازی در زرین شهر 2018-11-29T07:34:03+01:00 2018-11-29T07:34:03+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2943 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،گفتمان دینی با موضوع رسانه و فضای مجازی در گروه فرهنگی نسل نسیم زرین شهر ویژه دانش آموزان پسر برگزار شد. آقای مهرانی متخصص حوزه رسانه استاد این گفتمان دینی بود و با اشاره به خاصیت های رسانه و فضای مجازی و اینکه نزدیک ها دور و دورها نزدیک میشود و ارتباط با دورترین نقاط جهان به راحتی برقرار می‌شود مطالبی بیان نمود. وی در ادامه به امنیت بالای پیام رسانهای داخلی در مقایسه با پیام رسانهای خارجی اشاره کرد و گفت حدود به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،گفتمان دینی با موضوع رسانه و فضای مجازی در گروه فرهنگی نسل نسیم زرین شهر ویژه دانش آموزان پسر برگزار شد.

آقای مهرانی متخصص حوزه رسانه استاد این گفتمان دینی بود و با اشاره به خاصیت های رسانه و فضای مجازی و اینکه نزدیک ها دور و دورها نزدیک میشود و ارتباط با دورترین نقاط جهان به راحتی برقرار می‌شود مطالبی بیان نمود.

وی در ادامه به امنیت بالای پیام رسانهای داخلی در مقایسه با پیام رسانهای خارجی اشاره کرد و گفت حدود 700 پیام رسان داخلی داریم که حدود ده نمونه آن شناخته شده برای عموم است، و به این سوال یکی از دانش آموزان که گفت چرا اینقدر پیام رسان های داخلی کند هستند اینگونه پاسخ داد که پیام رسان های داخلی همانند طفل نوپایی هستند که نیاز به حمایت دارد و نمونه خارجی آن نیز بعد از سال ها فعالیت و طی کردن فراز و نشیب های بسیاربه این نقطه رسیده است .

استاد مهرانی به این نکته اشاره کرد که عالم مجازی نیز در محضر خداست پس باید حواسمان به فعالیت های در این فضا باشد. وی افزود اطلاعات و عکس های خصوصی خود را روی گوشی همراه و هر وسیله ای که به اینترنت متصل می‌شود ذخیره نکنیم چون با اولین اتصال به اینترنت امکان سرقت این اطلاعات از طریق بد افزارها وجود دارد.

در آخر نیز دانش آموزان سوالات خود را از استاد پرسیدند و آقای مهرانی به تمامی آن ها پاسخ داد.


]]>
هیچ کدام از اطلاعات ما در این فضای مجازی پاک نخواهد شد 2018-11-29T07:30:58+01:00 2018-11-29T07:30:58+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2948 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان   به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، برگزاری گفتمان دینی با موضوع شبکه های اجتماعی برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای ولایت با استقبال بالا روبروشد. این گفتمان به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان از سلسله گفتمان های ویژه آذر ماه مدارس برگزار شد . آقای ابراهیم مهرانی  متخصص  حوزه رسانه استاد این گفتمان بود. استاد مهرانی در آغاز جلسه به  این نکته اشاره کرد که شبکه های اجتماعی نیز یک نوع رسانه هستند و رسانه نیاز به یک نوع علم و دانش دار  

به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ، برگزاری گفتمان دینی با موضوع شبکه های اجتماعی برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای ولایت با استقبال بالا روبروشد. این گفتمان به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان از سلسله گفتمان های ویژه آذر ماه مدارس برگزار شد . آقای ابراهیم مهرانی  متخصص  حوزه رسانه استاد این گفتمان بود.

استاد مهرانی در آغاز جلسه به  این نکته اشاره کرد که شبکه های اجتماعی نیز یک نوع رسانه هستند و رسانه نیاز به یک نوع علم و دانش دارند به نام سواد رسانه ای ،که در بیش از 100 کشور دنیا در حال تدریس است . وی همچنین به این نکته اشاره کرد که قدم اول در رابطه با صحبت کردن در رابطه با شبکه های اجتماعی شناخت بستر ارتباطی آن یعنی اینترنت است .

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که فضای مجازی ترجمه اشتباه  virtual space است و باید به این صورت ترجمه می شد: فضای واقعی ناملموس . این فضا چهار خصلت دارد 1- بی مکانی به این معنی که مکان در این فضا معنی ندارد و در هرجایی می توان ارتباط برقرار کرد. 2- بی زمانی یعنی در هر ساعت از شبانه روز قابلیت فعالیت در این فضا هست . 3- بی جسمی یا بی هویتی به این معنی که هرکسی می تواند هر اسم یا جنسیتی برای خود  در نظر بگیرد . 4- نافراموشی یعنی هیچ کدام از اطلاعات ما در این فضا پاک نخواهد شد و در NSA (آژانس امنیت ملی آمریکا) ذخیره خواهد شد.

مهرانی افزود که این فضا هم فرصت دارد هم تهدید .  یاد بگیریم  فرصتهای ایجاد شده در این فضا را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم و تا آنجایی که می شود از تهدیدات آن دوری کنیم .


 

 

 

]]>
حجت الاسلام نیمارانی : امروز نگاه همه جانبه دنیا به شیعه است. 2018-11-28T04:08:38+01:00 2018-11-28T04:08:38+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2946 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،حضور حجت الاسلام نی مارانی متخصص مباحث دینی اعزامی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان در دبیرستان پسرانه دوره دوم صدرای ولایت زرین شهر ،گرمی مضاعف به جشن میلاد دانش آموزی  پیامبر اکرم (ص)و امام صادق (ع) این معارف جویان ولایتمدار بخشید. حجت الاسلام نی مارانی ضمن شاد باش به دانش آموزان ومعلمین آنها در خصوص نگاه همه جانبه دنیا به شیعه و رسالت حساس  در زمان کنونی گفت:  اگر خوب در بحث شهدا بنگریم ،می بینیم  که فقط به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،حضور حجت الاسلام نی مارانی متخصص مباحث دینی اعزامی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان در دبیرستان پسرانه دوره دوم صدرای ولایت زرین شهر ،گرمی مضاعف به جشن میلاد دانش آموزی  پیامبر اکرم (ص)و امام صادق (ع) این معارف جویان ولایتمدار بخشید. حجت الاسلام نی مارانی ضمن شاد باش به دانش آموزان ومعلمین آنها در خصوص نگاه همه جانبه دنیا به شیعه و رسالت حساس  در زمان کنونی گفت:  اگر خوب در بحث شهدا بنگریم ،می بینیم  که فقط شهادت نیست که شهدا را جاودان کرد بلکه هدف والا وخلوص نیت آنها در زمینه های مختلف و معرفت الهی آنان بود که باعث شد جاودان بمانند. در پایان این گفتمان دینی به سئوالات معارف جویان پاسخ داده شد .

]]>
برگزاری گفتمان دینی در دبیرستان سپیده کاشانی زرین شهر 2018-11-28T03:30:18+01:00 2018-11-28T03:30:18+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2945 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان، گفتمان دینی با موضوع قدر شناسی وقدر دانی نعمتهای خدادادی، حجاب،عبادت وراه مستقیم ،راه کج وعاقبت آن از کلام متخصص دینی اعزامی به دبیرستان دخترانه سپیده کاشانی زرین شهر برگزار شد .حجت الاسلام نی مارانی گفت: نهایت راه کج پشیمانی است واین ناشی از عدم معرفت نعمتهای خدادادی به ما می باشد . خدا انسان را آفرید تا راه معرفت الهی را که همان کمال انسان است ،طی نماید که عبادت خداوند اول شکر گزاری واین راه مستقیم است. در پایان به سئوالات و شبهات به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان، گفتمان دینی با موضوع قدر شناسی وقدر دانی نعمتهای خدادادی، حجاب،عبادت وراه مستقیم ،راه کج وعاقبت آن از کلام متخصص دینی اعزامی به دبیرستان دخترانه سپیده کاشانی زرین شهر برگزار شد .حجت الاسلام نی مارانی گفت: نهایت راه کج پشیمانی است واین ناشی از عدم معرفت نعمتهای خدادادی به ما می باشد . خدا انسان را آفرید تا راه معرفت الهی را که همان کمال انسان است ،طی نماید که عبادت خداوند اول شکر گزاری واین راه مستقیم است. در پایان به سئوالات و شبهات دانش آموزان پاسخ داده شد .

]]>
حجت الاسلام نی مارانی:خلق وخوی ستوده شده پیامبر ما الگوی اخلاقی ما در زندگی است . 2018-11-27T10:36:48+01:00 2018-11-27T10:36:48+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2944 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان    به گزارش اداره تبلیغات اسلامی لنجان ، گفتمان دینی با موضوع خلق و خوی پیامبر (ص) در دبیرستان سپیده کاشانی زرین شهر برگزار شد . رفتار و خلق وخوی حسنه ستوده شده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در قرآن مجید باید الگوی اخلاقی زندگی ما در خانه وجامعه باشد .حجت الاسلام نی مارانی متخصص کلام وعقاید در گفتمان دینی سوم آذر ماه 97 در جمع اولیای دانش آموزان همراه با پرسش وپاسخ در زمینه آموزش خانواده بیان نمودند .   به گزارش اداره تبلیغات اسلامی لنجان ، گفتمان دینی با موضوع خلق و خوی پیامبر (ص) در دبیرستان سپیده کاشانی زرین شهر برگزار شد . رفتار و خلق وخوی حسنه ستوده شده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در قرآن مجید باید الگوی اخلاقی زندگی ما در خانه وجامعه باشد .حجت الاسلام نی مارانی متخصص کلام وعقاید در گفتمان دینی سوم آذر ماه 97 در جمع اولیای دانش آموزان همراه با پرسش وپاسخ در زمینه آموزش خانواده بیان نمودند . 

]]>
برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در زرین شهر 2018-11-26T09:04:44+01:00 2018-11-26T09:04:44+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2938 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان همزمان با سالروز میلاد سراسر نور پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) وششمین ستاره درخشان آسمان ولایت و امامت  حضرت امام صادق آل محمد (ع) ،جشن پر شوری با حضور گرم  مردم ،دانش آموزان ومعلمین مدارس صدرای ولایت زرین شهر بر گزارشد . این محفل نورانی که با تلاوت ترتیل یک سوره از قرآن مجید آغاز شد ،با اجرای زیبای آقای صالحی ،اجرای گروه سرود ،مولودی ،سخنرانی جوان پسند حجت الاسلام کاظمی همرا با برگزاری مسابقه واهدا جوایز  پ به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان همزمان با سالروز میلاد سراسر نور پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) وششمین ستاره درخشان آسمان ولایت و امامت  حضرت امام صادق آل محمد (ع) ،جشن پر شوری با حضور گرم  مردم ،دانش آموزان ومعلمین مدارس صدرای ولایت زرین شهر بر گزارشد . این محفل نورانی که با تلاوت ترتیل یک سوره از قرآن مجید آغاز شد ،با اجرای زیبای آقای صالحی ،اجرای گروه سرود ،مولودی ،سخنرانی جوان پسند حجت الاسلام کاظمی همرا با برگزاری مسابقه واهدا جوایز  پایان یافت.

]]>
هفته بسیج گرامی باد. 2018-11-22T05:54:57+01:00 2018-11-22T05:54:57+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2947 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ]]> گروه فرهنگی نسل نسیم برگزار می نماید : 2018-11-19T05:39:37+01:00 2018-11-19T05:39:37+01:00 tag:http://lenjani.mihanblog.com/post/2937 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان برای مشاهده فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید 

برای مشاهده فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید 


]]>