به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان با اعزام 4 روحانی متخصص در زمینه های اعتقادی و با همکاری آموزش و پرورش باغبهادران 12 جلسه گفتمان دینی ویژه دانش آموزان و اولیای آنها برگزار شد .