کار بسیار جالب و ستودنی هیئت مذهبی حضرت قمربنی هاشم چمگردان در صرفه جویی مصرف آب