به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان، گفتمان دینی با موضوع خانواده و تربیت فرزند در مدارس بخش باغبهادران ویژه دانش آموزان و اولیاء و مربیان برگزار گردید.
با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان و اداره آموزش و پرورش بخش باغبهادران 12 گفتمان دینی در مدارس این بخش برگزار گردید. در این سلسله از گفتمان ها موضوعاتی مانند فضای مجازی و آسیب ها، نوجوانان و اقتضائات سن بلوغ، روابط اجتماعی هم سالان، نماز و چگونگی ارتباط با والدین ویژه دانش آموزان مقطع اول و دوم دبیرستان همچنین موضوعاتی مانند تربیت فرزندان، ارتباط والدین با فرزندان و رصد آسیب های فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان برگزار گردید.