کاروان شادی غدیر در چمگردان نیز دلهای شیفته و عاشق امیر المومنین (ع) را به خیابانها کشاند .