با حضور آحاد مردم کاروان شادی غدیر در زرین شهر در سطح شهر به حرکت درآمد .