دل از هوا و هوس ها بریده اند اینان                         شراب لم یزلی را چشیده اند اینان

تمام هستی شان را به کف گرفتند و                      متاع جنتشان را خریده اند اینان

به نام عشق ، بنام مدافعان حرم                                   سرم فدای امام مدافعان حرم

اگر که قسمت من نیست تاحرم بروم                             بخوان مرا تو غلام مدافعان حرم