با حضور عموم مردم پیاده روی خانوادگی و برگزاری دعای ندبه توسط موسسه قرآنی خادمان نورالهدی چمگردان  برگزار شد .